Ntibavuga bavuga

Menu Principal

Main Menu

I.IKESHAMVUGO RISHINGIYE KU MVUGO IKWIYE

Salvator Uzabakiriho , umwarimu w'Ikinyarwanda mu Iseminari Mutagatifu Dominico Savio yo ku Rwesero

Mu mvugo cyangwa inyandiko z’ubuvanganzo ni ngombwa gukoresha inozamvugo cyangwa se imvugo ikwiye ijyanye n’ibyo uvuga.

I.1. KU BIJYANYE N’AMATA

Ntibavuga: Bavuga:
Kuyasuka mu gisabo Kuyabuganiza
Kuyavanamo amavuta Gusobanura
Kubika icyansi, igisabo Gusobanura
Kurangiza koza icyansi Guhumuza
Kumena amata ubishatse Kuyabikira, kuyabyarira
Kumena amta utabishatse Kuyabogora
Uduta Amata
Amata y’inka ikibyara Umuhondo
Amata y’inka yenda guteka Amagonera/Amanga/Amasuga
Amata inyana yanze konka Amakaba
Ayaraye ataravura Umubanji
Amaze kuvura Ikivuguto
Ay’abashumba Imyezo
Amata y’ikivuguto kitavuruze Amenda
Agati bavurugisha Umutozo
Umuheha banywesha amata Umuceri
I. 2. KU BIJYANYE N’INGOMA

Ntibavuga: Bavuga:
Gutangira kuvuga Gusuka
Kurangiza kuvuga Gutunga
Kugurwa Gukoshwa
Kumanikwa Kujishwa
Gushyushwa Koswa
Gufashwa hasi Kururutswa
Kubazwa Kuramvurwa
Gushyirwaho impu Kuremwa
Kwikorerwa Kuremererwa
Gusoza Gutaha
Gutoboka Kubyara
Gufatwa Gusegurwa
Gusaduka Kurara
Kumeneka Kuribora

I.3. KU BIJYANYE N’ICYANSI, ISEKURU, INGOBYI, IGISABO, UMUHETO N’INJISHI

Ntibavuga: Bavuga:
Ntibimanikwa Birajishwa
Ntibiturwa Birururutswa
Ntibimeswa Birahanagurwa
Ntibisaza Birakura
Ntibyikorerwa Biraremererwa
Ntibigurwa Birakoshwa
Ntibishyushywa Biroswa
Ntibimeneka Biraribora
Ntibibazwa Biraramvurwa

N.B: Iyo ukoresheje bene izo mvugo uko bidakwiye bishobora kuba igitutsi.
Urugero:

  • Kuvuna umuheto ni ugupfusha abatabazi cyangwa ababyeyi.
  • Guhekura umubyeyi ni ukumwicira abana.
  • Kumesa ingobyi ni ugupfusha ukamaramaza

I.4. IBIJYANYE NO KUVUGA (INGAMBO)

Umuntu aravuga Inyoni zirajwigira
Ingoma ziravuga Inka zirabira
Intama ziratama Impongo zirakorora
Igikeri kiragongaIngurube iratontoma
Impyisi irahumaInuma iraguguza
Umusambi urahigaImbwa iramoka/irakonkoma
Inkoko iri mu magi irakwakuzaInkoko irahamagara
Isake irabika Imbeba irajwigira
Ihene irahebeba Imfizi irivuga
Intare irivuga Ingwe irahora
Imvura irahindaImodoka irahinda
Umuriro urahinda/uragurumira Umugezi urasuma
Isuka irarangira Injangwe irahirita
Indege irahinda Inkokokazi irateteza

I.5. KU BIJYANYE N’INKA

Ntibavuga: Bavuga:
Gushyira inyumaGukumuriza inyuma
Kurangiza gukama Guhumuza
Kurangiza gushitura Guhaza
Kurorera gukama Guteka
Gukamana ingoga Gukama kera
Gukomereka Gusarika
Kwahura kure Guturuka kure
Guca umurizoGukemura umurizo
Gukurura babyaza Kuvutira
Kuzirasa amatezano Kuzikama
Gukamisha yombi Kuvuruganya
Kureka inyana ngo yonkeKwinikiza
Kuba ku nda kwazo Kwerera
Kuziyobora Kuzirongora
Kuzijyana ku ibumbiro Gushora
Kwiruka zigusiga Gutara
Guhanagura inka Kuzihonora
Guta umuziha kwazoGufuma
Kwenda kwima zitararinda Kuba mu bitwarizi
Kuzivomera Kuzidahirira
Kuzishyira imfizi Kuvuna umurizo (kubangurira)
Kubura amazi kwazo Kurumanga
Guca inka ibereKuryogosha
Kurwara ibisebe ku mabereGusarika
Ibihamagazo byazo Amazina yazo
Inzu y’inyanaIkiraro cy’uruhongore
Utubere tudakamwaIndorerezi

I.6. KU BIJYANYE N’UMWAMI

Ntibavuga: Bavuga:
Umurambo w’umwamiUmugogo
Kumubyutsa Kumubambura
Kumusinziriza Kumubikira
Kugenda Kurambagira
Kurya Gufungura
Gupfa Gutanga
Uburiri bw’umwami Igisasiro
Inzu y’umwami Ingoro
Abana b’umwami Ibikomangoma
Kujya ku ngoma Kwima ingoma
Kubyuka Kwibambura
Kuryama Kwibikira
Kurwara Kuberana
Kwicara Guteka
Intebe ye Inteko
Ingobyi ye Ikitabashwa
Aho aramirizwa Ijabiro
Kumuha ikuzo Kumuramya

Menu Principal

Main Menu